Od idućeg meseca biće moguće zakazati preglede kod lekara specijalista, najavljuju iz Ministarstva zdravlja

0

Upr­kos či­nje­ni­ci da je od kra­ja de­cem­bra omo­gu­će­no za­ka­zi­va­nje pre­gle­da kod spe­ci­ja­li­ste či­ta­vog me­se­ca, do le­ka­ra od­re­đe­nih spe­ci­jal­no­sti i da­lje je te­ško do­ći. Za mno­ge gra­đa­ne je ne­mo­gu­će da do­bi­ju ter­min za pre­gled kod en­do­kri­no­lo­ga, ga­stro­en­te­ro­lo­ga ili ne­u­ro­lo­ga, a najviše termina pacijentima je potrebno za preglede kod kardiologa. 

Iz Ministarstva zdravlja najavlju da će od idućeg mecesa biti moguće zakazati preglede kod lekara specijalista, ali da je potrebno vreme od otprilike tri meseca da se situacija stabilizuje. Najbitnije je da pacijenti budu blagovremeno pregledani, a da hroničari mogu redovno da odlaze na kontrole, poručuju iz Ministarstva zdravlja.

Izvor: RTK

Ostavite komentar

Pošaljite vest